Kedy nepotrebujem stavebné povolenie?

stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba na základe ohlásenia stavby stavebnému úradu alebo podľa stavebného povolenia. Pri bežných udržiavacích prácach a niektorých zariadeniach sa však nevyžaduje žiadne povolenie ani ohlásenie.

Ohlásenie stavby (§ 55 odsek 2) stavebnému úradu s predpísanou dokumentáciou vypracovanou odborne spôsobilou osobou postačí napríklad
 • pri drobných prízemných stavbách so zastavanou plochou do 25 m2 a výškou do 5 m, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
  • kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov,
  • zariadenia na nádoby na odpadky,
  • stavby na chov drobného zvieratstva, stavby športových zariadení,
 • pri podzemných stavbách so zastavanou plochou 25 m2 a hĺbkou 3 m,
  • pivnice, žumpy, bazény
 • stavby organizácií na lesnej pôde so zastavanou plochou do 30 m2 a výškou 5 m,
  • sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • pri ďalších drobných stavbách ako napríklad
  • oplotenie
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
  • pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  • priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty,
  • reklamné stavby s informačnou plochou do 3 m2,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, napríklad
  • zasklenie balkóna alebo lodžie (je potrebný aj súhlas spoločenstva, alebo vlastníkov),
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
Stavebné povolenie ani ohlásenie stavby sa nevyžaduje (§ 56 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon) najmä
 • pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,
 • pri bežných udržiavacích prácach, ktoré by nemohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie,
  • opravy fasády,
  • opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
  • opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
  • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
  • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
  • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
  • maliarske a natieračské práce.
 • pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia.

Zdieľať tento článok