Kedy potrebujem stavebné povolenie?

stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Povoľovanie sa riadi podľa druhej časti, oddiel 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Stavebné povolenie sa vyžaduje najmä
 • pri nových stavbách, napríklad
  • bytové budovy a rodinné domy,
  • stavby na individuálnu rekreáciu (chaty a záhradné chaty),
  • garáže a sklady,
 • pri zmenách dokončených stavieb, napríklad
  • prístavba, nadstavba a stavebné úpravy,
   • vytvorenie obytného podkrovia v existujúcom podstrešnom priestore,
   • zatepľovanie,
 • pri zmenách stavieb povolených a overených v stavebnom konaní pred ich dokončením,
 • pri ostatných jednoduchých stavbách, napríklad
  • oporné múry,
  • reklamné stavby s informačnou plochou nad 3 m2.

Ďalšie povolenia stavebného úradu sa vyžadujú napríklad

 • pri terénnych úpravách, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
 • pri zmenách účelu (spôsobu) užívania stavby.
Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo. Účastníkmi stavebného konania sú stavebník, osoby, ktoré môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba a projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník stavebnému úradu osobne, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, napríklad projektanta, ktorý zabezpečí doklady a predpísanú dokumentáciu. Ak ste v zozname nenašli vašu stavbu, prečítajte si, kedy nepotrebujete stavebné povolenie.

Zdieľať tento článok