Projekt rodinného domu

Čo je projekt rodinného domu? K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladá dokumentácia, ktorú predpisuje vyhláška 453/2000 Z. z. Táto dokumentácia sa dá zjednodušene rozdeliť na doklady (úradné dokumenty, stanoviská, potvrdenia) a projektovú dokumentáciu stavby, skrátene Projekt stavby. Projekt rodinného domu (najkratšie projekt RD, úplne presne: projektová dokumentácia stavby rodinného domu) môže mať rôzny obsah a rozsah […]

Read More

Kedy potrebujem stavebné povolenie?

Kedy je nutné stavebné povolenie? Pokiaľ zákon č. 50/1976 Z.z. a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, sa stavebné povolenie vyžaduje pri stavbách každého druhu aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Ak je navrhovaná stavba na poľnohospodárskej pôde, môže byť vydané stavebné povolenie len na základe rozhodnutia pozemkového úradu […]

Read More

Môžem získať príspevok na zateplenie rodinného domu?

Aká je výška príspevku na zateplenie? Príspevok možno poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6 000 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do […]

Read More

Ako vybavím stavebné povolenie na RD?

Čo je stavebné povolenie? Stavebné povolenie je rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom na základe návrhu, ktorým je v tomto prípade žiadosť o stavebné povolenie. V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby. Stavebné povolenie nie je nutné na každú stavbu. Kedy potrebujete stavebné povolenie si prečítajte v tomto článku. Ako náročné […]

Read More

Prejsť na panel nástrojov