Prípojky na IS

Pre prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu (IS) a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby postačí stavebnému úradu ohlásenie drobnej stavby podľa §5 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

K ohláseniu prípojky sa pripojí dokumentácia so situačným výkresom, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a so stavebným riešením prípojky vypracovaným odborne spôsobilou osobou. ďalej sa doložia rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, je potrebné aj vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, doloží sa vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Prípojka v projekte RD

100€

 • Dokumentácia
 • Stanoviská
 • Ohlásenie (žiadosť)
 • Neobsahuje príplatok 100€ za každú ďalšiu prípojku
Prípojka

200€

 • Dokumentácia
 • Stanoviská
 • Ohlásenie (žiadosť)
 • Poplatky do 30€*
 • Neobsahuje príplatok 100€ za každú ďalšiu prípojku
Ohlásenie IS

100€

 • Sumarizácia dokumentácie
 • Stanoviská
 • Ohlásenie (žiadosť)
 • Poplatky do 30€*
Vybavenie stavebného povolenia môžete dostať aj s projektom pre novostavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu.
Využite služby v balíkoch.
Pre klientov, ktorý nie sú platcami DPH, bude dodávateľom služby neplatca DPH a ceny sú konečné.
Pre klientov, ktorý sú platcami DPH, sú ceny uvedené bez DPH.
Pre účely cenníka sa za prípojky považuje vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka a prípojka NN. Predpokladajú sa štandardné parametre prípojok s dĺžkou pripojenia do 10 m. Iné parametre prosím uveďte vo formulári po stlačení Mám záujem.
*Poplatky v súčte nad uvedenú sumu budú zaokrúhlené na 10 € a pripočítané k cene.
Poplatok za ohlásenie prípojky je 10 €. Poplatok za vyjadrenie TVK a.s. je 22 €. Poplatok za vyjadrenie SPP-Distribúcia a.s. k neplynárenskej stavbe je 24 €.