Vybavenie stavebného povolenia

Vybavenie stavebného povolenia pre rodinný dom je konečne možné aj elektronicky bez návštevy úradov a účastníkov konania.

Využívame elektronickú schránku a elektronické služby Ústredného portálu verejnej správy. Úhrady správnych poplatkov realizujeme cez elektronický platobný systém. So všetkými štátnymi inštitúciami a ostatnými účastníkmi komunikujeme pomocou dokumentov so zaručeným elektronickým podpisom. Rozhodnutia je možné doručovať elektronicky aj poštou.
Stavebné povolenie GP ***

750€

 • Stanoviská
 • Podklady a GP
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Účasť na konaní*
 • Poplatky do 150€**
Stavebné povolenie

350€

 • Stanoviská
 • Geometrický plán
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Účasť na konaní*
 • Poplatky do 100 €**
Stavebné povolenie PP ***

520€

 • Stanoviská
 • Podklady a GP
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Účasť na konaní*
 • Poplatky do 150€**
* Výjazd v cene platí pre vzdialenosti do 10 km od sídla spoločnosti (Rybárska 3, Trenčín).
** Poplatky v súčte nad uvedenú sumu budú zaokrúhlené na 10 € a pripočítané k cene.
*** Pre stavbu na poľnohospodárskej pôde (PP) mimo zastavaného územia obce. Pre klientov, ktorý nie sú platcami DPH, bude dodávateľom služby neplatca DPH a ceny sú konečné.
Pre klientov, ktorý sú platcami DPH, sú ceny uvedené bez DPH.
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Len pri niektorých činnostiach a zariadeniach sa nevyžaduje ani ohlásenie.

Služba zahŕňa vybavenie stavebného povolenia podľa druhej časti, oddiel 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Nie ste si istí, či je pre vašu stavbu vybavenie stavebného povolenia potrebné? Overte si, kedy sa stavebné povolenie vyžaduje a kedy naopak nie je potrebné ani ohlásenie drobnej stavby.
Z hľadiska administratívnej a časovej náročnosti stavebné konanie nie je jednoduchý proces. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné dodať predpísanú dokumentáciu, stanoviská dotknutých organizácií a účastníkov, prípadne iné listiny.

Vybavenie stavebného povolenia môžete spojiť aj s projektom pre novostavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu.
Využite služby v balíkoch.
Na vybavenie stavebného povolenia si vyčleňte dostatočný čas. Proces vybavovania od stanovísk, cez podanie žiadosti, až po nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia môže byť zdĺhavý.
Doba trvania celého procesu je závislá od mnohých podmienok, napríklad od rýchlosti prevzatia zásielok s doručenkami všetkými účastníkmi, od lehoty na vzdanie sa odvolania, od námietok v konaní a podobne, môže to spolu byť 3 mesiace aj viac.