Dokumentácia a ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebnému úradu postačuje ohlásenie stavby na uskutočňovanie objektov a udržiavacich prác, ktoré spĺňajú podmienky § 55 odsek 2 stavebného zákona.

Služba zahŕňa ohlásenie stavby a vypracovanie dokumentácie vrátane získania potrebných stanovísk podľa druhej časti, oddiel 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Overte si, či vaša stavba spĺňa podmienky na ohlásenie drobnej stavby. K ohláseniu je potrebné dodať predpísanú dokumentáciu, stanoviská dotknutých organizácií a účastníkov, prípadne iné listiny.
Drobná stavba Plus

500€

 • Architektonická dokumentácia
 • Statické posúdenie
 • Dokumentácia inštalácií
 • 3D prezentácia
 • Stanoviská
 • Ohlásenie (žiadosť)
 • Poplatky do 10€*
Drobná stavba

350€

 • Architektonická dokumentácia
 • Statické posúdenie
 • Dokumentácia inštalácií
 • 3D prezentácia
 • Stanoviská
 • Ohlásenie (žiadosť)
 • Poplatky do 10€*
Ohlásenie

100€

 • Sumarizácia dokumentácie
 • Stanoviská
 • Ohlásenie (žiadosť)
 • Poplatky do 10€*

Využívame elektronickú schránku a elektronické služby Ústredného portálu verejnej správy.
Pre klientov, ktorý nie sú platcami DPH, bude dodávateľom služby neplatca DPH a ceny sú konečné.
Pre klientov, ktorý sú platcami DPH, sú ceny uvedené bez DPH.
Pre účely cenníka sa za drobnú stavbu považuje prízemná zastrešená budova do 25 m2 zastavanej plochy a výšky 5m a oplotenie.
Cenník sa nevzťahuje na dokumentáciu a ohlásenie prípojky na IS.
Pre účely cenníka sa za dokumentáciu inštalácií považuje dokumentácia rozvodov zdravotechniky (vody a kanalizácie), rozvodov vykurovania, rozvodov plynu a rozvodov NN.
Za každú dokumentácii inštalácií sa k cene prirátava 100 €.
* Poplatky v súčte nad uvedenú sumu budú zaokrúhlené na 10 € a pripočítané k cene.
Poplatok za ohlásenie drobnej stavby je 10 €.